PHỐ XANH AWARDS 2023

14:02 - 24/01/2024

Cùng nhìn lại những thành quả mà các thành viên đạt được trong năm qua.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'PHỐ PHỐXAN PHỐ XANH AWARDS 2023'

PHỐ XANH AWARDS 2023


Một năm nhiều biến động thị trường Bất Động Sản nhưng tinh thần chiến đấu, đam mê nghề và quyết tâm thì tất cả thành viên từ Học Viên, Chuyên Viên, Đầu Chủ, Trợ Lý, Trưởng Phòng, Giám Đốc Kinh Doanh vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ.
Biết ơn các chiến binh Phố Xanh luôn cống hiến và ra quân hết mình.
Chúc mừng thành quả xứng đáng đến tất cả các thành viên.

BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

`Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Bổ Nhiệm PHÓ TỔ»NG GIÁM ĐỐC PHỐ XANH AWARDS 2023 LÊ SỸ HÙNG'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Bổ Nhiệm PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG'

 

VINH DANH TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 LÊ SỸ HÙNG TRƯỞNG PHÒNG PX 6868'

 Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'inDanh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 VŨ TUẤN MINH TRƯỞNG PHÒNG THƯ KÝ'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '/inDanh Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 KHIẾU HỮU SƠN TRƯỜNG PHÒNG PX 8789'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN Há»NG CẦM TRƯỜNG PHÒNG PX 6668'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 ĐẶNG Há»NG NHUNG TRƯỜNG PHÒNG PX 1983'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH IWARDS 2023 NGUYỄN VĂN HIẾU TRƯỜNG PHÒNG PX 295'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'inh Danh Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN Há»NG THÁI PHÒNG PX 6789'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ PHỐXANH XANH AWARDS 2023 PHÙNG KIM LOAN TRƯỜNG PHÒNG PX 159'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN THANH TRƯỜNG PHÒNG TRƯỞNGPHG8 PX 388'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN PHƯƠNG ANH TRƯỞNG PHÒNG PX 3838'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ PHỐXANH XANH T AWARDS 2023 TRỊNH HƯNG THỊNH TRƯỜNG PHÒNG PX 258'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VinkDanh Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 DOÃNVĂNHIẾU DOÃN VĂN HIẾU TRƯỞNG PHÒNG PX 7777'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN NGUYỄNTOẢN TOẢN TRƯỞNG PHÒNG PX 666'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 PHAN ĐÔNG TRƯỜNG PHÒNG PX 1368'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH IWARDS 2023 TRẦN VĂN LỰC TRƯỞNG PHÒNG PX 599'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'inhDanh Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 ĐÀO THIÊN THƯ TRƯỜNG PHÒNG PX 98'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN HỮU TOẠI TRƯỜNG PHÒNG PX 8989'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh /inh Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 LÊ TRUNG LÊTRGDƯƠG DƯƠNG TRƯỞNG PHÒNG PX 112'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh /inh Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂY TRƯỜNG PHÒNG TRƯỞNGPG12 PX 102'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 HOÀNG HOÀNGYẾN YẾN TRƯỜNG PHÒNG PX 968'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh inh Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 PHẠM THANH TÙNG TRƯỜNG PHÒNG PX 333'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'inh Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN QUANG ANH TRƯỜNG PHÒNG PX 6996'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 TRẦN NGUYÊN NGỌC TRƯỜNG PHÒNG PX 7979'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh TRƯỞNG PHÒNG CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 TRẦN QUỐC HUY TRƯỞNG PHÒNG PX 286'

 

VINH DANH ĐỘI NGŨ CỐNG HIẾN 2023

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐỘI NGŨ CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 VŨ TUẤN MINH TRƯỜNG PHÒNG THƯ KÝ'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Vinh Danh ĐỘI NGŨ CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 KHIẾU KHIẾUHỮUS HỮU SƠN TRƯỜNG PHÒNG PX 8789'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐỘI NGŨ CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 ĐẶNG NGỌC THƯ KÝ'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VinhDanh Vinh ĐỘI NGŨ CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 DƯƠNG HUỆ THƯ KỲ'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐỘI NGŨ CỐNG HIẾN 2023 PHỐXAN XANH AWARDS 2023 HOÀNG MINH THÔNG THƯ KÝ'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐỘI NGŨ CỐNG HIẾN 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN NGUYỄNTHITUYẾTVÂN THỊ TUYẾT TRỢ TRỢLÝ LÝ'

 

VINH DANH PHÒNG XUẤT SẮC 2023

 Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vinh VinhDanh PHÒNG XUẤT SẮC 2023 7777 PHỐ XANH AWARDS 2023'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vinh Dank PHÒNG XUẤT SẮC 2023 6868 PHỐ XANH AWARDS 2023'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VinkDank Dánh PHÒNG XUẤT SẮC 2023 626 PHỐ XANH AWARDS 2023'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vinh Danh PHÒNG XUẤT SẮC 2023 8989 PHỐ XANH AWARDS 2023'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VinkDanh anh Vinh PHÒNG XUẤT SẮC 2023 6668 PHỐ XANH WARDS 2023'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vinh Danh PHÒNG XUẤT SẮC 2023 333 PHỐ XANH WARDS 2023'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vinh VinkDanh PHÒNG XUẤT SẮC 2023 295 PHỐ XANH AWARDS 2023'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VinkDank anh Vinh PHÒNG XUẤT SẮC 2023 666 PHỐ XANH AWARDS 2023'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VinDanh PHÒNG XUẤT SẮC 2023 388 PHỐ XANH AWARDS 2023'

 

VINH DANH ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023

 Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 LÊ TRUNG DƯƠNG TRƯỜNG PHÒNG PX 112'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 LÊ XUÂN LÊXUÂNTIẾN TIẾN ĐẦU CHỦ PX 7777'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGÔ THẾ ĐẠT ĐẦU CHỦ PX ĐẨUCHỦPX6868 6868'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 ĐÀO XUÂN THÁI ĐẦU CHỦ PX 6668'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 HOÀNG VĂN HOÀNGVĂNBẮC BẮC ĐẦU CHỦ PX 6868'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ PHỐXANH XANH AWARDS 2023 PHẠM VĂN KHẢM ĐẦU CHỦ PX 626'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 PHẠM THANH TÙNG TRƯỜNG PHÒNG PX TRƯỞNGPHG333 333'

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH ים AWARDS 2023 LÝTHIHIỂN LÝ THỊ HIỀN ĐẦU CHỦ PX 7777‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ PHỐXANH XANH AWARDS 2023 NGUYỄN QUANG ANH TRƯỜNG PHÒNG PX 6996'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN TRỌNG SÁNG ĐẦU CHỦ PX 9999'

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH ×י AWARDS 2023 PHẠM VĂN TRẠCH UV TRƯỜNG PHÒNG PX 7777‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN BÁ GIÁP ĐẦU CHỦ PX 626'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ PHỐXANH XANH AWARDS 2023 TRẦNCƯỜNG TRẦN CƯỜNG ĐẦU CHỦ PX 7777'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 TẠ VIẾT THẮNG ĐẦU CHỦ PX 8789'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 BÙICƯỜNG BÙI CƯỜNG ĐẦU CHỦ PX 98'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 LÊ XUÂN TÙNG ĐẦU CHỦ ĐẦUCHỦPX333 PX 333'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 PHẠM QUÝ TÙNG ĐẦU CHỦ PX 6668'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Danh ĐẦU CHỦ XUẤT SẮC 2023 PHỐ PHỐXANH XANH AWARDS 2023 NGUYỄN HOÀNG HIỆU ĐẦU CHỦ PX 666'

 

VINH DANH ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN HỒNG CẦM TRƯỞNG PHÒNG PX 6668'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH WARDS 2023 LÊ THỊ HẢI LÊTHỊHAIYẾN YẾN ĐẦU CHỦ PX 8989'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN VĂN ĐỨC UV TRƯỜNG PHÒNG PX 7777'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh /inh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 TẠ THỊ TRANG ĐẦU CHỦ PX 6868'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH IWARDS 2023 BÙI QUANG TÚ CHUYÊN VIÊN PX CHUYÊNÊ968 968'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh inh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 HỒ THANH HOA CHUYÊN VIÊN PX8989'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH IWARDS 2023 PHẠM THANH TÙNG TRƯỜNG PHÒNG PX 333'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh inh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN VĂN HIẾU TRƯỜNG PHÒNG PX TRƯỞNGPHG95 295'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH WARDS 2023 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG ĐẦU CHỦ PX 7777'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 DOÃN VĂN HIẾU TRƯỜNG PHÒNG PX 7777'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂY TRƯỜNG PHÒNG PX 102'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN TRỢ LÝ TRỢLÝPX7777 PX 7777'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh /inh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐXAN XANH AWARDS 2023 ĐÀO XUÂN THÁI ĐẦU CHỦ PX 6668'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 ĐỖ ĐĂNG QUANG CHUYÊN VIÊN PX 626'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 CAO NHƯ ĐỨC CHUYÊN VIÊN PX 666'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH IWARDS 2023 LÊ THẾ PHI ĐẦU CHỦ PX 1983'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'inh Vinh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH AWARDS 2023 ĐOÀN TRỌNG DŨNG CHUYÊN VIÊN PX CHUYÊNVIÊN66 626'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Vinh /inh Danh ĐẦU KHÁCH XUẤT SẮC 2023 PHỐ XANH IWARDS 2023 DOÃN HÙNG ĐẦU CHỦ ĐẦUCHỦPX388 PX 388'